Danish beach

Polityka prywatności Scan

Ważna od 25.05.2018
Polityka prywatności pomaga Tobie jako klientowi firmy Scan (zarówno klientowi biznesowemu jak i konsumentowi), jak również użytkownikowi scan-stoves.pl, zrozumieć, jakie dane osobowe są przez nas gromadzone, czemu przechowywujemy dane osobowe, w jaki sposób używamy danych osobowych oraz jakie masz prawo do ochrony danych jako użytkownik scan-stoves.pl. Ta Polityka Prywatności dotyczy Twojego użytkowania scan-stoves.pl.

Jøtul AS, jest norweskim podmiotem prawnym z numerem rejestracyjnym firmy 989 519 247, zwanym dalej „Jøtul” / „my”, będącym właścicielem scan-stoves.pl i jako administrator przetwarza dane osobowe, jak opisano poniżej.

1. Dane, które przetważamy, podstawy prawne

Jøtul AS gromadzi dane osobowe o potencjalnych klientach, do gwarancji oraz rozwiązywania problemów lub wsparcia na naszych stronach internetowych. Gromadzimy również dane osobowe dotyczące kontaktów z naszymi klientami biznesowymi, zaawansowanych usług i naszych dostawców. Dane osobowe są zdefiniowane jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez Jøtul AS odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych.

1.1 Dane osobowe o naszych potencjalnych klientach

Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe, kiedy będziesz używać naszego formularza prośby o ofertę dla potencjalnych klientów:

 • Imię
 • Adres e-mail
 • Nazwę ulicy
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Numer telefonu
 • Twoje pytania/komentarze

Możesz również poinformować o tym, kiedy zamierzasz zainstalować swój produkt, i przesłać zdjęcia, które chcesz pokazać dealerowi.

Podstawą prawną dotyczącą przetwarzania tych danych osobowych jest artykuł GDPR 6.1, litera a.

1.2 Dane osobowe do „Gwarancji”

Będziemy gromadzić i przetważać następujace dane osobowe, podczas rejestracji produktu dla celów gwarancyjnych:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Adres email
 • Wiek
 • Informacja o produkcie

Podstawą prawną dotyczącą przetważania tych danych osobowych jest artykuł GDPR 6.1, litera b.

1.3 Dane osobowe zbierane dla „Rozwiązywania problemów i wsparcia”

Zbieramy informacje, które nam wysyłasz kiedy kontaktujesz się z nami przez webmaster@jotul.no.

Podstawą prawną dotyczącą przetwarzania tych danych osobowych jest artykuł GDPR 6.1, litera a.

1.4 Pliki cookie

Proszę zobaczyć naszą odrębną deklarację dotyczącą plików cookie.

Podstawą prawną dotyczącą przetwarzania tych danych osobowych jest artykuł GDPR 6.1, litera f.

1.5. Dane osobowe zbierana na platformach w mediach społecznościowych

W odniesieniu do naszych stron w mediach społecznościowych i podobnych kanałach komunikacji możemy zbierać anonimowe statystyki dotyczące zachowań użytkowników. Do korzystania z tych platform stosuje się politykę prywatności platform.

1.6. Dane osobowe zbierane od naszych klientów biznesowych, sprzedawców i importerów

Gromadzimy następujące dane osobowe o właścicielach, kontaktach i ewentualnie o innych pracownikach naszych klientów biznesowych, dealerów i dostawców:

 • Nazwa / Imię i nazwisko
 • Czy dana firma jest właścicielem lub pracownikiem
 • E-mail
 • Telefon
 • Wszelkie inne informacje związane z relacjami z klientem, sprzedawcą lub importerem

Podstawą prawną przetwarzania powyższych informacji jest RODO Artykuł 6, akapit pierwszy, litera f.

2. W jaki sposób używamy zebrane dane osobowe

2.1. Dane osobowe zebrane do „Wskazówek

Dane osobowe gromadzone do wskazówek są używane w następujący sposób:

Aby skontaktować się z Tobą w celu uzyskania oferty lub zarezerwowania czasu na wycenę.

Dane osobowe zebrane do wskazówek są przechowywane do 12 miesięcy.

2.2 Dane osobowe zebrane do „Gwarancji

Dane osobowe gromadzone do Gwarancji są używane w następujący sposób:

Celem rejestracji jest dostarczenie Tobie, jako konsumentowi rozszerzonej gwaracji.

Naszym zamiarem jest ulepszenie naszych produktów i usług. W związku z tym również prosimy o zgodę na udział w naszej ankiecie klienta, która jest oparta wyłącznie na danych wprowadzonych przez Ciebie w formularzu.

Dane osobowe zebrane w celach gwarancyjnych są przechowywane do 28 lat.

2.3 Dane osobowe gromadzone w celu rozwiązywania problemów lub pomocy technicznej

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe i dzienniki użytkowania, gdy prześlesz prośbę o rozwiązanie problemu lub o pomoc techniczną www.scan-stoves.pl. Takie dane osobowe i dzienniki użytkowania nie są wykorzystywane do żadnych innych celów niż zapewnienie wymaganej pomocy technicznej lub rozwiązywania problemów.

Dane osobowe zbierane dla rozwiązywnia problemów lub pomocy technicznej są przechowywane do czasu, aż błąd zostanie poprawiony, lecz nie dłużej niż 2 miesiące.

2.4 Dane osobowe gromadzone za pomocą plików cookie

Zobacz naszą oddzielną deklarację dotyczącą plików cookie.

2.5 Dane osobowe gromadzone na platformach mediów społecznościowych

W odniesieniu do naszych stron w mediach społecznościowych i podobnych kanałach komunikacji, możemy gromadzić anonimowe statystyki dotyczące zachowań użytkowników. Do korzystania z tych platform stosuje się politykę prywatności platform.

2.5 Dane osobowe zbierane od naszych klientów biznesowych, sprzedawców i importerów 

Przetwarzamy dane osobowe o właścicielach, kontaktach i ewentualnie o innych pracownikach naszych klientów biznesowych, dealerów i dostawców w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy, w tym sprzedaży produktów, dbania o gwarancję na nasze produkty, rozpatrywania reklamacji, śledzenia relacji z klientami i innych transakcji.

3. Procesory danych

Możemy wykorzystywać zewnętrzne procesory danych, aby pomóc nam w przetwarzaniu Twoich danych osobowych dla rozwiązań w chmurze i wsparcia technicznego. Jøtul AS pozostaje odpowiedzialny za takie wykorzystanie procesorów danych, i będzie wykorzystywać wyłącznie takie procesory, którzy spełniają nasze wymagania dotyczące bezpiecznego przetwarzania danych osobowych i podlegają umownym gwarancjom, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jøtul AS wykorzystuje rozwiązania Amazons dla wskazówek i gwarancji.

Jøtul AS wykorzystuje wsparcie techniczne SQLI we Francji dla wskazówek i gwarancji.

4. Z kim dzielimy się informacjami o tobie

Danymi osobowymi gromadzonymi przez nas dzielimy się z dealerami Scan do Wskazówek.

5. Bezpieczeństwo informacji

Kiedy dostarczasz nam swoje dane osobowe na scan-stoves.pl, są one przechowywane w naszych środowiskach serwerowych obsługiwanych przez Amazon.

SQLI zawarł z Jøtul AS umowę na przetwarzanie danych, która określa bezpieczeństwo danych, praktyki operacyjne, poziomy dostępu, tworzenie kopii zapasowych, czas przechowywania i usuwanie danych osobowych.

6. Twoje prawa

Podczas dostarczania nam Twoich danych osobowych, możesz zażyczyć sobie dostępu do Twoich danych osobowych, jak również do informacji w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe. Możesz również zażądać sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, a także wyeksportować swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (przenośność danych).

Jeżeli nasz proces przetważania danych osobowych jest oparty na Twojej zgodzie, możesz wycofać swoją zgodę w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wnioski zgodnie z powyższymi prawami mogą być kierowane do webmaster@jotul.no.

Możesz złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych, jeśli uważasz, że Jøtul AS nie spełnił twoich praw jako podmiotu danych.

7. Zmiany w tej polityce prywatności

Jøtul AS zastrzega sobie prawo do dostosowania lub zmiany tejże Polityki Prywatności, oraz do powiadomienia Ciebie o takich zmianach, przed ich wdrożeniem. Zgadzasz się na takie modyfikacje lub zmiany, kontynuując korzystanie z usługi po otrzymaniu takich informacji.